ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Algemene Voorwaarden van Prescare, voor Opleidingen, Cursussen, Trainingen, Workshops en Coaching.

Artikel 1: Begrippen

 • Activiteit – Een cursus, training, opleiding, coaching, begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door of namens Opdrachtnemer in groepsverband wordt aangeboden of georganiseerd.
 • Deelnemer – Eenieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Opdrachtnemer of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld door een opdrachtgever.
 • Docent – De docent, trainer, opleider, coach, begeleider, leraar die in opdracht van Opdrachtnemer, (onderdelen van) een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject in groepsverband uitvoert.
 • Inschrijving – Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag van een potentiële deelnemer of de opdrachtgever van een potentiële deelnemer gericht aan Opdrachtnemer om te kunnen deelnemen aan een activiteit.
 • Opdrachtgever – De organisatie of instelling en de persoon die namens een organisatie of instelling een cliënt of deelnemer bij Opdrachtnemer aanmeldt voor een activiteit dan wel een particulier.
 • Partijen – Opdrachtnemer en de Deelnemer en/of Opdrachtgever gezamenlijk.
 • Offerte – het vrijblijvende aanbod, gedaan door Opdrachtnemer en de klant.
 • Overmacht – Elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Opdrachtnemer niet kan worden gevraagd.
 • Persoonsgegevens – Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Opdrachtnemer: de eenmanszaak PresCare, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52470881.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Deelnemers of hun Opdrachtgevers voor wat betreft opleidingen, cursussen, trainingen, workshops of andere groepsactiviteiten en persoonlijke consulten of coaching.

2.2       Voor een aantal diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Als in deze algemene voorwaarden en in de aanvullende voorwaarden bepalingen staan die in strijd met elkaar zijn, dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.

2.3       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.4       Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6       De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7       Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Opdrachtnemer gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Een overeenkomst komt tot stand door het indienen van een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag door een Opdrachtgever of door een potentiële Deelnemer en het schriftelijk of digitaal verstrekken van een bewijs van inschrijving door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer bevestigt de inschrijving schriftelijk.

3.2       Recht op deelname voor de Deelnemer ontstaat na betaling van de volledige factuur.

 

Artikel 4: Inschrijvingen

4.1       Alle Activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Wanneer onvoldoende inschrijvingen zijn, dan zal de Activiteit uitgesteld of geannuleerd worden. In het eerste geval krijgt de Opdrachtgever of Deelnemer de mogelijkheid tot restitutie van de al betaalde gelden en annulering van deelname aan de Activiteit. In het laatste geval zal restitutie altijd plaatsvinden.

4.2       Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Als een Activiteit volgeboekt is, dan zal een wachtlijst gehanteerd worden.

4.3       Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit. Daarna komt de optie te vervallen en kan hier geen beroep meer op gedaan worden.

4.4       Een Deelnemer of Opdrachtgever welke particulier is, heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd al heeft meegedaan met een deel van de activiteit, dan is de deelnemer de kosten verschuldigd voor dat deel van de activiteit.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1       Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Als door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Opdrachtnemer hiervoor tegenover de Deelnemer of Opdrachtgever niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal als mogelijk zorg dragen voor een vervangende afspraak, in noodgevallen eventueel door een andere medewerker verzorgd.

5.2       De met het Opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor het Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.3       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de cursuslocatie te wijzigen.

5.4       Als er een overmacht situatie ontstaat die door beide partijen niet kan worden opgeven zal het opdrachtnemer zijn uiterste best doen om de overeenkomst vereisten op een andere datum of op een andere wijze uit te voeren.

 

Artikel 6: Betaling

6.1       Voor Activiteiten geldt een aanbetaling van 50% bij Inschrijving en een 50% betaling voor de aanvang van de activiteiten.

6.2       Er kunnen door een Deelnemer of Opdrachtgever slechts rechten ontleend worden aan de overeenkomst met Opdrachtnemer nadat betaling voor de Activiteit heeft plaats gevonden.

6.3       Zonder betaling heeft een potentiële Deelnemer geen garantie voor deelname aan de Activiteit. Na betaling wordt door Opdrachtnemer vastgesteld of de Deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval als op dat moment het maximumaantal Deelnemers is bereikt. Is dat het geval dan wordt door Opdrachtnemer het bedrag teruggestort, tenzij de Deelnemer voor een volgende aflevering van de activiteit kiest.

6.4       De Deelnemer of diens Opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met Opdrachtnemer.

6.5       Bij grotere Activiteiten wordt volstaan met een aanbetaling voor recht op deelname en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de Activiteit te zijn betaald.

6.6       Betaling in termijnen is in geval van grotere Activiteiten bespreekbaar. Bij betaling in termijnen zal een toeslag van 5% over de totaalprijs in rekening worden gebracht. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk vastgelegd.

6.7       Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt de betalingsregeling te vervallen. In dat geval is de gehele vordering direct opeisbaar.

6.8       Bij overschrijding van een betalingstermijn is Deelnemer of opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is Deelnemer of Opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een rente van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.9       Als de Deelnemer of Opdrachtgever met de betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

6.10     Alle buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

6.11     Zowel Opdrachtnemer als de Deelnemer en/of Opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

 

Artikel 7: Annulering en wijziging door deelnemers

7.1       Annulering van een cursus door een Deelnemer (of zijn of haar Opdrachtgever) kan op dezelfde wijze als hoe de overeenkomst is gesloten, namelijk schriftelijk.  

7.2       In geval van verhindering van een Deelnemer is Deelnemer tot de aanvang van een Activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is, zoals steeds per specifieke Activiteit is aangegeven, wel een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende Deelnemer.

7.3       Als de Opdrachtgever of Deelnemer een Activiteit annuleert, dan worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

 • Minder dan vier weken na de Inschrijving 10% van de kosten conform offerte.
 • Daarna tot vier weken voor de aanvang van de Activiteit 50% van de trajectkosten.
 • Vanaf twee weken voor de aanvang van de Activiteit 100% van de trajectkosten.
 • Bij niet verschijnen van de Deelnemer(s) zijn volledige accommodatie en reiskosten alsnog verschuldigd aan de opdrachtnemer.

7.4       Wanneer de Opdrachtgever of Deelnemer zelf voor vervangende deelname zorgt, dan wordt € 150,–administratiekosten in rekening gebracht.

7.5       Als Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een Activiteit via de website, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding. Na deze periode zijn de annuleringskosten als hierboven vermeld van toepassing.

7.6       Tijdens de looptijd van een Activiteit is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is dan volledige betaling verschuldigd zoals afgesproken met Opdrachtnemer.

7.7       Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de Deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

7.8       Bij residentieel georganiseerde Activiteiten waar sprake is van logies – en verblijfskosten, geldt voor wat betreft de vergoeding van deze kosten in beginsel de hier beschreven annuleringsregeling en wel vanaf de datum van het plaats vinden van de Activiteit op de locatie, tenzij expliciet anders wordt vermeld. In het geval dat anders is, wordt uitgegaan van de regeling van de organisatie verantwoordelijk voor het logies en verblijf. Deze wordt in dat geval tijdig doorgegeven.

 

Artikel 8: Uitstel

8.1       Als de Opdrachtgever of Deelnemer een traject uitstelt, dan worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

 • Minder dan twee weken na de Inschrijving 10% van de kosten conform offerte.
 • Tot vier weken voor de aanvang 25 % van de kosten.
 • Vanaf vier weken voor de aanvang 50 % van de kosten.
 • Vanaf twee weken voor de aanvang 75 % van de kosten.
 • Uitstel per (coaching)sessie binnen het lopende traject:
 • Minder dan 48 uur voor de aanvang 75 % van de kosten.
 • Minder dan 24 uur voor de aanvang 100 % van de kosten

8.2       De verschuldigde accommodatiekosten worden voor 100% verlegd naar de opdrachtgever.

Artikel 9: Uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer

9.1       Als Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

9.2       Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

9.3       Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van Activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

9.4       Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Als door omstandigheden een bepaalde Activiteit echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, dan is Opdrachtnemer hiervoor jegens de Deelnemer of Opdrachtgever niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal waar mogelijk zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Als Opdrachtnemer niet in staat is een vervangende les aan te bieden, dan heeft de Deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel van de Activiteit dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

9.5       Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Opdrachtnemer zich steeds het recht voor Activiteiten tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

9.6       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen.

9.7       Toelating tot een Activiteit of opleidingsjaar in het geval van meerjarige activiteiten wordt eenzijdig door Opdrachtnemer vastgesteld en daarmee al dan niet mogelijk gemaakt. Bij meerjarige opleidingen vindt die beoordeling aan het begin van elk opleidingsjaar plaats. Steeds wordt toelating opnieuw eenzijdig door Opdrachtnemer vastgesteld. Ook in het geval van meerjarige opleidingen worden zowel door deelnemer als Opdrachtnemer voor niet langer dan één opleidingsjaar verplichtingen met elkaar aangegaan. Opdrachtnemer is vrij het curriculum en de opzet van meerjarige opleidingen tussentijds aan te passen en stelt steeds de kosten per jaar vast.

9.8       Alleen om zwaarwegende, eenzijdig door Opdrachtnemer vastgestelde redenen kan een Deelnemer recht tot verdere deelname aan een Activiteit worden ontzegd. Het kan hier gaan om de bescherming van de persoon zelf of om de bescherming van de trainer of opleider. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige Deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële opleidingsverwachtingen.

9.9       Voor zover Opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de Deelnemer of Opdrachtgever, is Opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1     Bij de uitvoering van de diensten zal Opdrachtnemer alle redelijkerwijs van Opdrachtnemer te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijke voor schade van welke aard ook doordat hij is uitgegaan van door de Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

10.2     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle door de Deelnemer of Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming van Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.3     Als Opdrachtnemer, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor uitkering in aanmerking komt. Als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, te allen tijde met een maximum van € 3.000,- exclusief BTW.

10.4     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen ontstaan op de trainingslocatie voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

10.5     Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Opdrachtnemer aan de Deelnemer of Opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat door deze hiervoor betaald is. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

10.6     Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11: Geheimhouding

11.1     Opdrachtnemer en haar medewerkers verplichten zich tot volledige geheimhouding van de informatie van deelnemers in het kader van haar Activiteiten verkregen en gebruik van de informatie en collegiaal overleg staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan de Deelnemer.

11.2     Deelnemers aan Activiteiten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de Deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

11.3     Vertrouwelijk is als de Deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

11.4     Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens om de informatie aan derden te verschaffen, als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Opdrachtnemer verstrekte leermiddelen. De Deelnemer of Opdrachtgever is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

12.2     De Deelnemer of Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te retourneren.

12.3     Als de Opdrachtgever of de Deelnemer in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 12.1 en 12.2, dan is de Opdrachtgever of de Deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,- (vijfhonderd Euro) en een aanvullende boete van € 100,- (honderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 5.000,- (vijfduizend Euro).

 

Artikel 13: Klachtenregeling

13.1     Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht van de Deelnemer of Opdrachtgever overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opdrachtnemer, binnen een termijn van maximaal 14 dagen nadat de Deelnemer of Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

13.3     Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Deelnemer of Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14: Overmacht

14.1     Als Opdrachtnemer door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft hij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – tegenover de Deelnemer of Opdrachtgever is gehouden.

14.2     Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Opdrachtnemer, noch de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. De verplichting van Opdrachtnemer tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Opdrachtnemer jegens de Deelnemer of Opdrachtgever tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

 

Artikel 15: Opschortingsrecht

15.1     Als de Deelnemer of Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of de Deelnemer, wordt de Opdrachtgever of de Deelnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op de opdrachtgever dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 16: Persoonsgegevens

16.1     (Persoons)gegevens welke door de Deelnemer of Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

16.2     De klant beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

16.3     De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Opdrachtnemer.

16.4     De volgende artikelen worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 17: Doeleinden van verwerking

17.1     Opdrachtnemer verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Deelnemer of Opdrachtgever persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van Activiteiten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

17.2     Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de klant is vastgesteld.

17.3     Opdrachtnemer zal de Deelnemer of Opdrachtgever op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.

17.4     De in opdracht van de Deelnemer of Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van de Deelnemer of Opdrachtgever en / of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel 18: Verplichtingen Opdrachtnemer

18.1     Ten aanzien van de in artikel 17 genoemde verwerkingen zal Opdrachtnemer zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

18.2     De verplichtingen van Opdrachtnemer die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

18.3     Het is Opdrachtnemer toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De Deelnemer of Opdrachtgever zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 19: Doorgifte van persoonsgegevens

19.1     Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten Nederland.

 

Artikel 20: Beveiliging

20.1     Opdrachtnemer zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Artikel 21: Meldplicht

21.1     In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Opdrachtnemer de Deelnemer of Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

21.2     Opdrachtnemer zal de Deelnemer of Opdrachtgever waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Artikel 22: Afhandeling verzoeken van betrokkenen

22.1     In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal de Deelnemer of Opdrachtgever van het verzoek op de hoogte te stellen.

22.2     Opdrachtnemer mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan de Deelnemer of Opdrachtgever.

 

Artikel 23: Duur en beëindiging

23.1     Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer deze nieuwe set algemene voorwaarden naar de Deelnemer of Opdrachtgever heeft verzonden.

23.2     De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

23.3     Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Opdrachtnemer alle persoonsgegevens van de Deelnemer of Opdrachtgever die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

 

Artikel 24: Wijzingen

24.1     Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Opdrachtnemer zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

24.2     De inhoud en werking van de website kan zonder aankondiging door Opdrachtnemer worden gewijzigd.

 

Artikel 25: Overige bepalingen

25.1     Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Deelnemer of Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

25.2     Als zich een geschil voortdoet tussen partijen, dan is de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

 

Artikel 26: Reparatieclausule nietigheden

26.1     Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

26.2     Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

26.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Reach Us

Zo bereikt u ons

 1. Onderdoor 160 3995 DX Houten
 2. Postadres : Eekhoornakker 6, 3994 EW Houten

0031-6.2296.5297

Leave A Message