Workshops, training en Lezingen

Training: Zelfregie en stressreductie

Start 29 juni, Houten

Je leert je om jezelf te kunnen begeleiden in lastige situaties,  van stress bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans privé-werk en dilemma’s in het werk.  Door inzicht en oefeningen versterkt deze training je autonomie en vitaliteit
Data 29 juni, 29 juni, 13, 20 juli en 3 augustus

Meer informatie
Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je eigen ingebrachte problemen, dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen, te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van vitaliteit en kracht. Door het contact met die vitaliteit, word je innerlijke gemotiveerd om het gesprek aan te gaan met de ander die in de ongewenste situatie een rol speelt. Met je gewenste situatie voor ogen, ga je onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn, binnen jouw invloed om jouw dilemma’s en problemen op te lossen.

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen en je autonomie te versterken. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door eigenaarschap en deelname aan de training krijg je meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:
– Conflicten in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.
– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak en de tegengestelde belangen hierin.
– Angstig en onzeker zijn over de veranderende omstandigheden.
– In relaties met collega’s, gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.
– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

Je leert tijdens de training:
– Aan de hand van de oefeningen en de vraagtechniek je eigen problemen op te lossen,

zodat je zelf direct het positieve effect op je autonomie en werkplezier kunt ervaren.
– Meer contact te ervaren met je behoeften en eigen inzichten.
– Manieren om snel stress te reduceren.
– Duidelijker grenzen aan te geven en je vitaliteit en plezier te ervaren.
– Je wensen bespreekbaar te maken en dit als verzoeken te formuleren.
– Vitaliteit en autonomie te versterken en je relaties te verbeteren

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je brengt zelf je persoonlijke actuele (werk)dilemma’s in.

Individueel of groep

5 of meer personen

€ 990

/persoon

Zakelijk

 

€ 1170

/ persoon

Verzuip niet in de stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Zelfregie en stressreductie

Start 7 september, Rotterdam

Je leert je om jezelf te kunnen begeleiden in lastige situaties, van stress bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans privé-werk en dilemma’s in het werk.  Door inzicht en oefeningen versterkt deze training je autonomie en vitaliteit
Data 7,14,21,28 september 5 oktober.

meer informatie
Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je eigen ingebrachte problemen, dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen, te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van vitaliteit en kracht. Door het contact met die vitaliteit, word je innerlijke gemotiveerd om het gesprek aan te gaan met de ander die in de ongewenste situatie een rol speelt. Met je gewenste situatie voor ogen, ga je onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn, binnen jouw invloed om jouw dilemma’s en problemen op te lossen.

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen en je autonomie te versterken. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door eigenaarschap en deelname aan de training krijg je meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:
– Conflicten in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.
– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak en de tegengestelde belangen hierin.
– Angstig en onzeker zijn over de veranderende omstandigheden.
– In relaties met collega’s, gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.
– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

Je leert tijdens de training:
– Aan de hand van de oefeningen en de vraagtechniek je eigen problemen op te lossen,

zodat je zelf direct het positieve effect op je autonomie en werkplezier kunt ervaren.
– Meer contact te ervaren met je behoeften en eigen inzichten.
– Manieren om snel stress te reduceren.
– Duidelijker grenzen aan te geven en je vitaliteit en plezier te ervaren.
– Je wensen bespreekbaar te maken en dit als verzoeken te formuleren.
– Vitaliteit en autonomie te versterken en je relaties te verbeteren

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je brengt zelf je persoonlijke actuele (werk)dilemma’s in.

Individueel of groep

5 of meer personen

€ 990

/ persoon

Zakelijk

 

€ 1170 excl BTW

/ persoon

Verzuip niet in de stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Self-support and stress reduction

Dates 15,22,29 Sept 6,13 Oct

Training: Self-direction and stress reduction Start 15 September, Rotterdam You learn to be able to guide yourself in difficult situations, from stress when working (at home), with uncertainty, imbalance in private work and dilemmas at work. Through insight and exercises, this training strengthens your autonomy and vitality

More Information

What does the training look like?

First, insight is given into the biological, physiological and psychological stress response. Then you examine your personal sources of stress to recognize your response and reduce the limiting beliefs.

On the basis of experiential exercises and a structured questioning technique, you learn to solve your own problems and dilemmas.

The question technique learned is aimed at gaining self-insight about the undesirable situation and the effect on your emotional level (stress). Then you learn to name your desired situation, to acknowledge it. The effect of this on a feeling level is the experience of vitality and strength. Through contact with that vitality, you are innerly motivated to start a conversation with the other person who plays a role in the undesirable situation. With your desired situation in mind, you will investigate the possible steps within your influence to solve your dilemmas and problems.

Through this structured conversation technique you learn proactively, increase your vitality and strengthen your autonomy. You are better able to take care of yourself and your environment. Ownership and participation in the training give you more control over yourself and your work.

The training is for employees who regularly:

– Experiencing conflicts within oneself and feeling unhappy.
– Experiencing stress in the way they perform their task and the opposing interests in this.
– Fearful and insecure about changing circumstances.
– Experience feelings of conflict and insecurity in relationships with colleagues.
– Difficulty balancing work and private life.

During the training you will learn:
– Solve your own problems on the basis of the exercises and questioning technique,

so that you can immediately experience the positive effect on your autonomy and job satisfaction.
– Experience more contact with your needs and own insights.
– Ways to quickly reduce stress.
– Set clearer boundaries and experience your vitality and pleasure.
– Discuss your wishes and formulate these as requests.
– Strengthen vitality and autonomy and improve your relationships

The training consists of 4 half-days, two personal conversations and 1 hour of homework per week. You bring in your personal current (work) dilemmas yourself.

Individual or small group

5 or more persons

€ 990

/ person

Business

 

€ 1170 excl BTW

/ person

Don’t drown in the stress, guide yourself to a different future

Training: Zelfregie en stressreductie

Start 2 november, Houten

Je leert je om jezelf te kunnen begeleiden in lastige situaties,  van stress bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans privé-werk en dilemma’s in het werk.  Door inzicht en oefeningen versterkt deze training je autonomie en vitaliteit
Data 2,9,16,23,30 november

meer informatie
Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je eigen ingebrachte problemen, dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen, te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van vitaliteit en kracht. Door het contact met die vitaliteit, word je innerlijke gemotiveerd om het gesprek aan te gaan met de ander die in de ongewenste situatie een rol speelt. Met je gewenste situatie voor ogen, ga je onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn, binnen jouw invloed om jouw dilemma’s en problemen op te lossen.

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen en je autonomie te versterken. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door eigenaarschap en deelname aan de training krijg je meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:
– Conflicten in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.
– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak en de tegengestelde belangen hierin.
– Angstig en onzeker zijn over de veranderende omstandigheden.
– In relaties met collega’s, gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.
– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

Je leert tijdens de training:
– Aan de hand van de oefeningen en de vraagtechniek je eigen problemen op te lossen,

zodat je zelf direct het positieve effect op je autonomie en werkplezier kunt ervaren.
– Meer contact te ervaren met je behoeften en eigen inzichten.
– Manieren om snel stress te reduceren.
– Duidelijker grenzen aan te geven en je vitaliteit en plezier te ervaren.
– Je wensen bespreekbaar te maken en dit als verzoeken te formuleren.
– Vitaliteit en autonomie te versterken en je relaties te verbeteren

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je brengt zelf je persoonlijke actuele (werk)dilemma’s in.

Individual or small group

5 of meer personen

€ 990

/ persoon

Business

 

€ 1170 excl BTW

/ persoon

Verzuip niet in de stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Verzuimherstel

Start 7 oktober, Doorn

Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.
10 trainingsdagen, 2 coaching sessies en intervisie groep duur tot 24 februari.

meer informatie

Aanpak.
Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

Opbouw training.
Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 12

Voor wie is de training bestemd?
Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

Voor medewerkers die dilemma’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

 

Prijs op aanvraag

6-12 personen

Verzuip niet in de stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst